วันเสาร์, 13 กรกฎาคม 2567

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเมืองชัยภูมิ

หมั่นศึกษา พัฒนาฝีมือ ยึดถือคุณธรรม นำประโยชน์สู่สังคม
วิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ ออกให้บริการวิชาชีพ
สรุปการดำเนินโครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน Fix It Center Thailand 4.0 ประจำปีการศึกษา 2560
งานโครงการพิเศษและบริการชุมชนเข้าประสานงานที่อำเภอบ้านเขว้า เกี่ยวกับการดำเนินโครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน Fix it center Thailand ๔.๐
อาชีวะอาสา สารพัดช่างชัยภูมิ อีกวัน คิดฮอดบ้านมากมากและมาก